Công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (05/07/2024)Download
Công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu CDP (18/06/2024)Download
Công bố thông tin thay đổi địa điểm kinh doanh mới công ty Codupha (04/05/2024)Download
Công bố thông tin người bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (02/05/2024)Download
Công bố thông tin Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát (26/04/2024)Download
Giải trình chênh lệch LNST Quý 1 năm 2024 so với cùng kỳ Quý 1 năm 2023 sau khi báo cáo tài chính (22/04/2024)Download
Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (09/04/2024)Download
Tài liệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Công ty CP DP Trung ương Codupha (03/04/2024)Download
Giải trình bổ sung chênh lệch LNST sau khi được kiểm toán tại Công ty CP DP Trung ương Codupha (01/04/2024)Download
Thông tin người bổ nhiệm Kế toán Trưởng (01/02/2024)Download
Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán Trưởng (30/01/2024)Download
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2023 (29/01/2024)Download
Công bố thông tin Báo cáo Tài chính 2023 và Giải trình chênh lệch LNST năm 2023 so với năm 2022 (24/01/2024)Download
Ủy quyền người thực hiện công bố thông tin (08/11/2023)Download
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 13 (07/11/2023)Download
Đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát (04/10/2023)Download
Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (22/09/2023)Download
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cổ đông và ngày đại hội cổ đông bất thường 2023 (29/08/2023)Download
Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng Công ty Dược Việt Nam (21/08/2023)Download
Ngày đăng ký cuối cùng 30/08/2023 để thực hiện quyền (16/08/2023)Download
Chi trả cổ tức còn lại của năm 2022 (15/08/2023)Download
Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét (14/07/2023)Download
Kết quả giao dịch cổ phiếu CDP (23/06/2023)Download
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu (15/06/2023)Download
Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (09/06/2023)Download
Công bố thông tin đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị NK 2021-2026 (09/06/2023)Download
Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2023(07/04/2023)Download
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền (06/04/2023)Download
Công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch cổ phiếu CDP (04/04/2023)Download
Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022 (31/03/2023)Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (10/03/2023)Download
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cổ đông và ngày đại hội cổ đông thường niên 2023 (06/03/2023)Download
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cổ đông (28/02/2023)Download
Chi trả cổ tức và nghị quyết HĐQT năm 2022 (30/12/2022)Download
Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét (28/12/2022)Download
Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn (04/10/2022)Download
Công bố thông tin 2022 (15/08/2022)Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2020 và đợt 1 của 2021 bằng tiền (04/04/2022)Download
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (30/03/2022)Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (08/03/2022)Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cổ đông (01/03/2022)Download
Đóng hồ sơ báo cáo giao dịch CP quỹ (28/12/2021)Download
Báo cáo kết quả giao dịch chứng khoán của người nội bộ (13/09/2021)Download
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (10/08/2021)Download
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (10/08/2021)Download
Danh sách cổ đông lớn và báo cáo vốn sở hữu (23/07/2021)Download
Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm soát và soát xét (21/07/2021)Download
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (01/07/2021)Download
Thông báo giao dịch cổ phiếu (01/07/2021)Download
Thông báo về việc thay đổi loại chứng khoán (11/06/2021)Download
Thông báo về việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán (08/06/2021)Download
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (07/06/2021)Download
Thông tin giao dịch bán chứng khoán (03/06/2021)Download
Công bố thông tin 2021 – 2 (19/05/2021)Download
BỘ TÀI LIỆU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (10/05/2021)
CDP - Giấy đề cử thành viên HĐQT của CD hoặc nhóm CDDownload
CDP - Biên bản họp nhóm đề cử thành viên HĐQTDownload
CDP - Giấy đề nghị tự đề cử thành viên HĐQTDownload
CDP - Mẫu SYLL thành viên HĐQTDownload
CDP - Mẫu biểu bầu cử HĐQTDownload
BỘ TÀI LIỆU BẦU CỬ KIỂM SOÁT VIÊN (10/05/2021)
CDP - Giấy đề cử Kiểm soát viên của CD hoặc nhóm CDDownload
CDP - Biên bản họp nhóm đề cử Kiểm soát viênDownload
CDP - Sơ yếu lý lịch ứng viên Kiểm soát viênDownload
CDP - Mẫu phiếu bầu cử kiểm soát viênDownload
Ngày đăng ký cuối cùng sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (06/04/2021)Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (30/03/2021)Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 (29/12/2020)Download
Công bố thông tin thay đổi thành viên ban điều hành tổng giám đốc (02/10/2020)Download
Thông báo thay đổi thành viên BĐH (08/09/2020)Download
Công bố thông tin thay đổi thành viên BĐH (08/09/2020)Dowload
Công bố thông tin thay đổi thành viên hội đồng quản trị (23/07/2020)Download
Báo cáo vốn chủ sở hữu ngày 30/06/2020 (23/07/2020)Download
Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức/lợi tức chứng chỉ quỹ/lãi và gốc trái phiếu công ty bằng tiền (23/07/2020)Download
Công bố hợp đồng kiểm toán 2020 (17/07/2020)Download
Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức/lợi tức, chứng chỉ quỹ/lãi và gốc trái phiếu công ty bằng tiền (17/07/2020)Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2019 (30/06/2020)Download
Đơn đề cử thành viên HĐQT Codupha (05/06/2020)Download
Thông tin tổng giám đốc Codupha (05/06/2020)Download
Thông tin thành viên HĐQT Trần Anh Vương (05/06/2020)Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (08/05/2020)Dpwnload
Thông báo về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền (06/05/2020)Download
Thông báo của TTLK chứng khoán (04/03/2020)Download
Báo cáo chậm công bố thông tin (17/02/2020)Download
Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp sở hữu CK nhận cổ tức (19/12/2019)Download
Thư mời Tư vấn qui trình nhượng vốn (17/12/2019)Download
Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành (12/12/2019)Download
Chuyển quyền sở hữu CK do TCPH mua lại (09/12/2019)Download
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (09/12/2019)Download
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ (02/12/2019)Download
Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ (20/11/2019)Download
Giải trình việc công bố chậm NQ HĐQT (14/11/2019)Download
Ngày đăng ký và xác nhận danh sách chủ sở hữu CK (14/11/2019)Download
Biên bản thanh tra – BTC (12/11/2019)Download
Thông báo ngày đăng ký chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2019 (12/11/2019)Download
Báo cáo vốn chủ sở hữu ngày 30/09/2019 (11/11/2019)Download
Công văn đính chính lại số lượng CP cam kết Cty mua lại làm CP quỹ (31/10/2020)Download
Công văn số 5727-UBCKNN -Vv mua lại CP ưu đãi (24/09/2019)Download
Báo cáo Giao dịch mua cổ phiếu quỹ (24/09/2019)Download
Thư mời kiểm toán CODUPHA Lào (16/09/2019)Download
Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và Soát xét (12/08/2019)Download
Ủy quyền Công bố Thông Tin (17/06/2019)Download
Thông tin người Công bố Thông tin (17/06/2019)Download
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn (Ngày 17/07/2019)Download
Thông tin người Công bố Thông tin (17/06/2019)Download
Biên bản họp Ban kiểm soát lần 2 – Nhiệm ký 2016-2020 (25/04/2019)Download
Công bố thông tin thay đổi Ban kiểm soát (25/04/2019)Download
Bản cung cấp thông tin Trưởng Ban kiểm soát (25/04/2019)Download
Công bố thông tin thay đổi Kế toán trưởng (25/04/2019)Download
Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng (25/04/2019)Download
Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng (25/04/2019)Download
Thay đổi vị trí công tác (16/04/2019)Download
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ (01/03/2019)Download
Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ (21/01/2019)Download
Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ (21/01/2019)Download
Công bố thông tin kết quả mua lại cổ phiếu quỹ (21/01/2019)Download
Danh sách cổ đông Nhà nước_cổ đông lớn (21/01/2019)Download
Công bố thông tin kết quả mua lại cổ phiếu quỹ (28/01/2019)Download
Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ (28/01/2019)Download
Giải trình báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ (24/01/2019)Download
Thông báo thay đổi số lượng Cổ phiếu biểu quyết (18/01/2019)Download
Kết quả Mua lại Cổ phiếu Quỹ (15/01/2019)Download
Ủy quyền thực hiện công bố thông tin (08/01/2019)Download
Bảng cung cấp thông tin (08/01/2019)Download
Nghị quyết Hội đồng quản trị (07/12/2018)Download
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2018 (07/12/2018)Download
Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ (22/11/2018)Download
Công bố Thông tin Giao dịch Cổ phiếu (16/10/2018)Download
Báo cáo Kết quả Giao dịch Cổ phiếu / Chứng chỉ Quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (BKS) (15/08/2018)Download
Báo cáo Kết quả Giao dịch Cổ phiếu / Chứng chỉ Quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (15/08/2018)Download
Bản Công bố Thông tin tóm tắtDownload
Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch của SGDCKHN (Ngày 09/07/2018)Download
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của SGDCKHN (Ngày 09/07/2018)Download
Thông báo báo đăng ký giao dịch (Ngày 09/07/2018)Download
Thông báo Giao dich Cổ phiếu/Chứng chỉ Quỹ (Ngày 04/07/2018)Download
Thông báo trả Cổ tức đợt 2 năm 2017 (Ngày 13/06/2018)Download
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng trả Cổ tức (Ngày 13/06/2018)Download
Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản(Ngày 13/06/2018)Download
Thông báo mời họp (Ngày 16/04/2018)Download
Giấy Ủy quyền (Ngày 16/04/2018)Download
Đề nghị Nộp tiền của TTLKCKVN (Ngày 16/04/2018)Download
Tài liệu ĐHCĐ năm 2018 (Ngày 16/04/2018)Download
Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng Cổ đông Năm Tài chính 2017 (Ngày 16/03/2018)Download
Danh sách người có liên quan – 31/12/2017Download
Thông báo miễn nhiệm Tổng Giám đốc Năm 2018Download
Thông báo bổ nhiệm Tổng Giám đốc Năm 2018Download
Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Năm 2018Download
Thông báo TTLKCK (V/v Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán) Năm 2018Download
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Năm 2018Download
Thông báo UBCKNN (V/v Đăng ký công ty đại chúng) Năm 2017Download
Thông báo CODUPHA (V/v Trở thành công ty đại chúng) Năm 2017Download
Thông tin tóm tắt về Cty đại chúng Năm 2017Download
Nghị quyết Hội đồng Quản trị 24-07-2017Download
Nghị quyết Hội đồng Quản trị 18-07-2017Download
Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông Năm 2017Download
Thông báo cổ tức đợt 1 năm 2017Download
Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phầnDownload
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết (6 tháng/năm) Download